Vă aducem la cunoștință faptul că la sfarsitul saptamanii trecute a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Au fost aduse modificari substantiale asupra Codului Muncii după cum urmează:

I.  Definirea muncii nedeclarate:

 1. Primirea persoanelor la munca fara contract in forma scrisa
 2. Primirea la munca a unei personae fara transmiterea contractului in revisal
 3. Primirea la munca a unei personae cu contractul de munca suspendat
 4. Primirea la munca a salariatilor part-time in afara programului stabilit prin contract

+ Pedeapsa cu amenda de 20.000 + sistarea activitatii pentru pct 2), 3) și 4)

II. Mentionarea obligativitatii angajatorului de a pastra o copie a contractului individual de munca la locul muncii + pedepsirea cu amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea prevederii

III. Obligatia de a incheia actele aditionale anterior producerii modificarilor

IV. Obligatia de a include orele de inceput si orele de sfarsit in pontaje

 V. Posibilitatea platirii amenzilor in 48 de ore la jumatate din cuantumul lor

 

Ce înseamnă asta pentru noi – Dacă aveți externalizate către noi administrarea de personal și pontajele:

 • Orice contract nedeclarat la timp în revisal înseamnă sistarea activității – deci grijă foarte mare la comunicarea informației către noi. Orice angajare va trebui comunicată către noi cu cel puțin 3 zile înainte de prima zi de lucru
 • Orice modificare la contract trebuie procesată înainte de intrarea acesteia în vigoare: asta înseamnă așa – Orice modificare a contractului trebuie comunicată către noi cu cel puțin 3 zile înainte de intrarea modificării în vigoare
 • Va trebui să schimbăm formatul pontajului, să includem orele de început și orele de sfârșit – va trebui să confirmăm aceste ore în fiecare lună

 

 Detalii privind fiecare modificare găsiți în analiza făcută de noi mai jos:

 

A. Definirea muncii nedeclarate:

 După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151 — In sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

 1. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
 2. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 3. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 4. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.”

 

B. Mentionarea obligativitatii angajatorului de a pastra o copie a contractului individual de munca la locul muncii

Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. — (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

(6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156.”

+ pedepsirea incalcarii acestei prevederi:

La articolul 260 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

„q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.”

 

C. Obligatia de a incheia acte aditionale anterior producerii modificarilor contractelor

La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

 

D. Obligatia de a include orele de inceput si de sfarsit in evidenta orelor de munca

Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 119. —Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.”

 

E. Adaugarea pe lista de contraventii a 3 noi fapte:

La articolul 260 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, literele e1)—e3), cu următorul cuprins:

„e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;”.

+ sistarea activitatii pentru incalcarea faptelor e1 – e2

La articolul 260, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)—e2), inspectorul de muncă dispune, ca sancţiune complementară, sistarea activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia Muncii şi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.”

 

F. Posibilitatea platirii amenzilor in 48 de ore la jumatatea din cuantumul lor.

La articolul 260, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)—e3), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 

G. Abrogarea art 264 alin (4) si modificarea Art 265 alin (2)

(4) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.

H. La articolul 265, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” (in loc de pedeapsa prevazuta la art 264 alin (4) – care a fost abrogate)

 

Pentru detalii referitoare la aceste modificări puteți să ne scrieți la admin@hrcloud.ro